کلیپ ارگ تاریخی میشیجان در مسیر زمان

حال و گذشته ارگ تاریخی میشیجان خمین

فیلمی که مشاهده میفرمایید مجموعه تصاویری از ارگ میشیجان قبل از بازسازی و مرمت و زمان حال می باشد

 

با ارسال تصاویر و نظرات خود ما را در بهبود کیفیت و خدمات راهنمایی بفرمایید

 

ارسال تصاویر