کالاسکه خانه

این فضا که به صورت کامل بازسازی شده است محل نگهداری و تعمیر کالسکه امیر حشمت بوده است. در مواقعی که امیر حشمت قصد بازدید از روستاها و مزارع تحت مالکیت خود را داشته است کالسکه چی اسب ها را که در فضایی در قسمت اندرونی نگه داشته می شدند به همراه کالسکه آماده نموده و جلوی درب ورودی اصلی انتظار ایشان را می کشیده است. همچنین اهالی روستا موظف بوده اند قبل از رسیدن کالسکه امیر حشمت ، جلوی منزل خود را که محل عبور ایشان بوده است را  آب و جارو کنند.